KENNISGEVING VERSTREKT VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS KRACHTENS ART. 13 VAN EU-VERORDENING 2016/679

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENS
NUOVAIR S.r.l., Via Padania, 9/C - 31020 San Vendemiano (TV), tel. 0438.489097, e-mail: info@nuovair.com

DOEL VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens die u verstrekt door ze in te vullen op het formulier op de pagina "Contacten" en op de pagina's "Producten" van onze Website, worden verwerkt om ons in staat te stellen u, ook per e-mail, de door u gevraagde informatie toe te sturen.

VERWERKINGSMETHODEN EN OPSLAGPERIODE
De bovengenoemde gegevens worden rechtmatig en eerlijk verwerkt, in overeenstemming met de veiligheidsverplichtingen die worden voorgeschreven in EU-verordening 2016/679. De gegevens worden verwerkt met behulp van handmatige, geautomatiseerde en telematische hulpmiddelen met een logica die strikt verband houdt met de doeleinden en, in elk geval, op zodanige wijze dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens gegarandeerd zijn.
Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld en verwerkt worden.

AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING
Het staat gebruikers vrij om hun persoonlijke gegevens te verstrekken zoals aangegeven op de pagina "Neem contact met ons op" om informatie aan te vragen, ook per e-mail. Als u deze niet verstrekt, is het onmogelijk om te verkrijgen wat is aangevraagd.

CATEGORIEËN VAN PERSONEN AAN WIE DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GECOMMUNICEERD
Gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen waarvan het recht op toegang tot de gegevens door wet- of regelgeving is erkend.

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU.

GEAUTOMATISEERD BESLUITVORMINGSPROCES
NUOVAIR S.r.l. hanteert geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van EU-verordening 2016/679.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
U kunt te allen tijde uw rechten als betrokkene jegens de Verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen, in het bijzonder kunt u:
1. verzoeken om toegang tot, rectificatie, integratie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, of de beperking van de verwerking ervan

2. de overdraagbaarheid van de u betreffende gegevens verkrijgen

3. te allen tijde de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens herroepen

4. geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

5. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: info@nuovair.com